Monthly Archives - Tháng Tư 2019

Giải pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy

Giải pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường Các cơ quan chức năng, các nhà sản xuất và cả người tiêu dùng cần phối hợp đồng bộ nhằm chống lại các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với doanh nghiệp, (1) Thường xuyên phổ biến cho tất cả cán bộ, công nhân viên nội dung của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và [...]

Xem thêm...
Rượu vang Chile tết ngon nhất

Các chính sách, giải pháp chủ yếu

Các chính sách, giải pháp chủ yếu a. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong sản xuất, kinh doanh rượu như UBND tỉnh tạo điều kiện cho các dự án đầu tư xử lý môi trường của các doanh nghiệp được vay vốn tín dụng [...]

Xem thêm...
Rượu vang đón tết 2019

Quy hoạch cơ sở sản xuất sản phẩm rượu

Quy hoạch cơ sở sản xuất sản phẩm rượu Đến năm 2020, tổng sản lượng sản xuất rượu của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đạt khoảng 15.800 nghìn lít. Trong đó, sản lượng rượu sản xuất công nghiệp sẽ đạt khoảng 100 nghìn lít, chiếm tỷ trọng 0,63%; sản lượng rượu sản xuất thủ công sẽ đạt khoảng 2.000 nghìn lít, chiếm tỷ trọng 12,66% và sản lượng rượu dân nấu sẽ là 13.700 lít, còn chiếm khoảng 86,71%. Đối với các [...]

Xem thêm...
Rượu vang đón tết

Nội dung quy hoạch

Nội dung quy hoạch a. Định hướng phát triển – Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở sản xuất sản phẩm rượu Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp sản xuất rượu quy mô công nghiệp chất lượng cao. Giảm dần tiến tới xóa bỏ rượu nấu thủ công quy mô gia đình nhằm mục đích kinh doanh. Cải tiến công nghệ nấu rượu thủ công và hướng tới hình thành các hợp tác xã, làng nghề nấu rượu thủ công [...]

Xem thêm...
Mua bán Rượu vang tại quận Thủ Đức

 Mục tiêu phát triển

 Mục tiêu phát triển a. Mục tiêu phát triển sản xuất sản phẩm rượu Giai đoạn 2016-2020, sản lượng sản xuất rượu tăng bình quân 6,5 %/năm, Trong đó, sản lượng rượu sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 4,8 %/năm, sản lượng rượu sản xuất thủ công mục đích kinh doanh (được cấp phép) đạt 4.000 nghìn lít vào năm 2020. Tỷ trọng rượu sản xuất thủ công (được cấp phép) trong tổng sản lượng sản xuất rượu toàn tỉnh [...]

Xem thêm...

Quan điểm phát triển

Quan điểm phát triển a. Quan điểm phát triển mạng lưới cơ sở sản xuất rượu Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở sản xuất rượu phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành thương mại của tỉnh Vĩnh Phúc và quy hoạch phát triển ngành bia – rượu – nước giải khát Việt Nam đến 2010, tầm nhìn đến năm 2025. Quy hoạch phát triển các cơ sở sản xuất rượu theo hướng bền [...]

Xem thêm...

Giải pháp về khoa học công nghệ

Giải pháp về khoa học công nghệ – Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công, xây dựng vùng nguyên liệu cho sản xuất chếbiến nước giải khát với quy mô tập trung, năng suất cao và ổn định. – Khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng thiết bị, công nghệ vào sản xuất chế biến. – Hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù [...]

Xem thêm...

Giải pháp về thị trường

Giải pháp về thị trường – Cần đầu tư công tác tiếp thị sản phẩm giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giữ vững được sản xuất và ổn định. – Tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó chú trọng xây dựng chiến lược dài hạn đối với thị trường cả trong nước và xuất khẩu. – Tổ chức các kênh phân phối đa dạng, phù hợp với các vùng [...]

Xem thêm...

Giải pháp về tổ chức quản lý

Giải pháp về tổ chức quản lý – Công bố công khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát sản xuất chế biến rượu, bia nước giải khát; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành chức năng và các doanh nghiệp; nâng cao vai trò tham mưu tư vấn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành chức năng. – Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp các loại [...]

Xem thêm...

Nhu cầu vốn đầu tư

Nhu cầu vốn đầu tư – Giai đoạn 2016 – 2020 là: 213,894 tỷ đồng. – Giai đoạn 2021 – 2025 là: 181,330 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện bao gồm vốn hỗ trợ nhà nước và vốn của doanh nghiệp, trong đó: – Vốn từ ngân sách nhà nước 46,4 tỷ đồng, chiếm 11,75 %. Nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về Chính sách khuyến khích doanh [...]

Xem thêm...