Monthly Archives - Tháng Bảy 2019

Mệnh giá chứng khoán

Mệnh giá chứng khoán Chứng khoán chào bán ra công chúng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là một trăm nghìn đồng Việt Nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt Nam. Điều 10a. Chào bán chứng khoán [...]

Xem thêm...
Rượu vang Tây Âu (11)

Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển thị trường chứng khoán; b) [...]

Xem thêm...
Điều 29 về kinh doanh rượu vang

Áp dụng Luật chứng khoán, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

Áp dụng Luật chứng khoán, các luật có liên quan và điều ước quốc tế 1.[3] Hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có [...]

Xem thêm...
Bán Rượu vang Pháp tại tphcm

Quy định về an toàn tài chính và cảnh báo

Quy định về an toàn tài chính và cảnh báo Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính; trường hợp không bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính thì bị đưa vào diện cảnh báo hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn.” Điểm d khoản 1 Điều 92 được sửa đổi, bổ sung như sau: “d) Đầu tư [...]

Xem thêm...
Mua bán rượu vang tại quận 7

Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chào bán chứng khoán riêng lẻ Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm: a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và [...]

Xem thêm...
Seo quảng cáo website tại tphcm

Xử lý hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán

Xử lý hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán Người biết rõ thông tin nội bộ hoặc người có thông tin nội bộ nếu mua, bán chứng khoán, tiết lộ thông tin này hoặc đề nghị người khác mua, bán chứng khoán thì bị phạt tiền, tịch thu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân mà pháp luật quy định [...]

Xem thêm...
Bán Rượu vang tại huyện Bình Chánh

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp Tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam có thể được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Trọng tài hoặc Tòa án được tiến hành theo quy định của [...]

Xem thêm...
Seo từ khóa lên tốp tại tphcm

Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng 1. Công ty quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 của Luật này không nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền và buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công ty [...]

Xem thêm...

Nguyên tắc xử lý vi phạm

Nguyên tắc xử lý vi phạm Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của [...]

Xem thêm...
Rượu vang đón tết

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra: a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, đối tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra; b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên [...]

Xem thêm...