Author - thanhnga

Botalcura Rượu vang Tây Âu

Đại diện chủ sở hữu nhà nước

Đại diện chủ sở hữu nhà nước Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40 của Luật này. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do [...]

Xem thêm...
Villagolf – Reserva Tây Âu wine

Mục tiêu đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thực hiện định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của [...]

Xem thêm...

Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi, chấm dứt tư cách của chuyên gia tính toán

Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi, chấm dứt tư cách của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Bổ nhiệm chuyên gia tính toán a) Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) (trong trường hợp doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) có trách nhiệm bổ nhiệm chuyên [...]

Xem thêm...

hiệm vụ của chuyên gia tính toán

Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải sử dụng chuyên gia tính toán để thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Xây dựng quy tắc, điều khoản và tính toán phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm, hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với thực tế triển khai của từng sản phẩ b) Lập dự phòng nghiệp [...]

Xem thêm...
Villagolf – Reserva Tây Âu wine

Tiêu chuẩn của Phó Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn của Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. Có bằng đại học hoặc trên đại học. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp. Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm [...]

Xem thêm...
Rượu vang Tây Âu (11)

Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch thành viên, Chủ tịch công ty) phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và các hướng dẫn sau: Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. Có bằng đại học hoặc trên đại học. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, [...]

Xem thêm...

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài quy định tại Thông tư này bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty); Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên); Trưởng Ban kiểm soát; kiểm soát [...]

Xem thêm...
Rượu vang Chateau Sansonnet-St Emilion Grand Cru

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể theo các trường hợp quy định tại Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Trước khi giải thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị giải thể và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: a) Đơn xin giải thể, kết thúc hoạt động; b) Quyết [...]

Xem thêm...

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn mở rộng nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau: a) Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ đã góp (hoặc vốn được cấp) đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật; b) Không bị [...]

Xem thêm...

Mở hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Mở hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm a) Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau: – Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ đã góp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật; – Không [...]

Xem thêm...