Chính sách cho kinh doanh rượu vang

Chính sách cho kinh doanh rượu vang

Chính sách cho kinh doanh rượu vang

Chính sách cho kinh doanh rượu vang đối với các doanh nghiệp, cá nhân sản xuât kinh daonh rượu vang.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu vang công nghiệp

Được bán rượu vang do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu vang, bán buôn rượu vang, bán lẻ rượu vang, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu vang để xuất khẩu.

Được trực tiếp bán lẻ rượu vang, bán rượu vang tiêu dùng tại chỗ. Đối với rượu vang do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.

Chính sách cho kinh doanh rượu vang

Chính sách cho kinh doanh rượu vang

Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa. Phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.

Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.

Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *