Điều khoản kinh doanh rượu vang

Điều khoản kinh doanh rượu vang

Điều khoản kinh doanh rượu vang

Điều khoản kinh doanh rượu vang, các quy định của chính phủ, bộ công thương. Đối với các doanh ngiệp, hộ kinh doanh bán lẻ, bán tiêu dùng tại chỗ

Điều kiện bán lẻ rượu vang

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh rượu vang được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu vang.

Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán rượu vang tiêu dùng tại chỗ

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều khoản kinh doanh rượu vang

Điều khoản kinh doanh rượu vang

Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu vang.

Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bảo vệ môi trường theo quy định.

Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu vang bán tiêu dùng tại chỗ. Thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh rượu.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *