Doanh thu của quỹ chủ sở hữu bao gồm:

Bán Rượu vang tại huyện Bình Chánh

Doanh thu của quỹ chủ sở hữu bao gồm:

Doanh thu của quỹ chủ sở hữu bao gồm:

– Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài sản của quỹ chủ sở hữu;

– Thu nhập khác liên quan trực tiếp đến quỹ chủ sở hữu hoặc được phân bổ cho quỹ chủ sở hữu trên cơ sở tiêu thức phân bổ tương ứng.

  1. Chi phí của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm:

– Chi trả tiền bảo hiểm, chi trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm (trừ dự phòng đảm bảo cân đối), chi hoa hồng liên quan trực tiếp đến từng quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm;

– Chi giám định tổn thất, chi quản lý đại lý, chi đề phòng, hạn chế tổn thất, chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm, chi lương;

– Chi phí cho hoạt động đầu tư tài sản của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm;

– Chi phí khác liên quan trực tiếp đến quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc chi phí phân bổ cho quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm;

– Chi trích Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm;

– Chi phí chung được phân bổ cho Quỹ chủ hợp đồng;

– Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.Bán Rượu vang tại huyện Bình Chánh

  1. Chi phí của quỹ chủ sở hữu bao gồm:

– Chi phí hoạt động chung được phân bổ cho quỹ chủ sở hữu trên cơ sở tiêu thức phân bổ tương ứng, bao gồm chi phí tiền lương và khoản chi trả theo lương, chi quảng cáo, chi thuế, chi khấu hao tài sản cố định, chi thuê văn phòng, chi văn phòng phẩm và các khoản chi khác;

– Chi trích dự phòng đảm bảo cân đối;

– Chi phí cho hoạt động đầu tư tài sản của quỹ chủ sở hữu;

– Chi phí khác liên quan trực tiếp đến quỹ chủ sở hữu hoặc được phân bổ cho quỹ chủ sở hữu trên cơ sở tiêu thức phân bổ tương ứng.

  1. Tiêu thức phân bổ một số chi phí hoạt động chung

7.1. Tiêu thức phân bổ một số chi phí hoạt động chung giữa quỹ chủ hợp đồng và quỹ chủ sở hữu

  1. a) Chi quản lý doanh nghiệp: được phân bổ cho quỹ chủ hợp đồng và quỹ chủ sở hữu theo thống kê về thời gian phục vụ cho từng quỹ;
  2. b) Chi phí hoạt động tài chính: được phân bổ theo tỷ trọng của tài sản đầu tư của từng quỹ.

7.2. Tiêu thức phân bổ một số chi phí hoạt động chung giữa các quỹ chủ hợp đồng

  1. a) Chi quản lý doanh nghiệp: được phân bổ giữa các quỹ chủ hợp đồng theo tỷ trọng tổng doanh thu phí của từng quỹ chủ hợp đồng;
  2. b) Chi phí hoạt động tài chính: được phân bổ theo tỷ trọng của tài sản đầu tư của từng quỹ;
  3. c) Chi phí bán hàng được phân bổ theo tỷ trọng doanh thu phí khai thác mới của từng quỹ chủ hợp đồng;
  4. d) Chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

– Chi phí thẩm định phát hành hợp đồng được phân bổ theo doanh thu khai thác mới;

– Chi phí thẩm định trả tiền bảo hiểm được phân bổ theo số tiền chi trả bảo hiểm gốc.

 

 

 

 

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *