Giải pháp về tổ chức quản lý

Giải pháp về tổ chức quản lý

Giải pháp về tổ chức quản lý

– Công bố công khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát sn xuất chế biến rượu, bia nước giải khát; tăng cường sự phối hợp đng bộ gia các cấp, các ngành chức năng và các doanh nghiệp; nâng cao vai trò tham mưu tư vấn và trách nhiệm qulý nhà nước ca các ngành chức năng.

– Đẩy mạnh ci cách thủ tục hành chính trong việc cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thông qua việc quản lý cp phép tem, nhãn cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xut đạt tiêu chuẩn. Đây là cơ sở giúp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cạnh tranh bình đẳng, chống hàng gi, hàng nhái giúp cơ quan quản lý nhà nước kim soát hoạt động sản xut kinh doanh, cht lượng sản phẩm, nộp thuế và giúp cho người tiêu dùng có được sn phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn thực phm.

– Thường xuyên kim tra đôn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn trong quá trình trin khai thực hiện dự án phát triển sản xuất chế biến rượu, bia nước giải khát đm bo có hiệu qu, đúng pháp luật nhm tạo những điu kiện thuận lợi nhất để đy nhanh tiến độ chuẩn bị đu tưvà và tiến độ thi công xây dựng các dự án sn xuất chế biến rượu, bia nước giải khát.

– Thực hiện tt các chính sách thúc đy phát trin nhanh kinh tế hp tác, kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, nhằm thúc đy chuyển đổi cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao động.

– Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội để thực hiện tốt việc tiêu thụ, thông tin, dự báo thị tờng, xúc tiến thương mại và khoa học cônnghệ, đảm bảo lợi ích cho cả doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng.

c) Giải pháp về huy động vốn

– Thu hút mạnh vốn đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó chú ý kêu gọi đầu tư ca các doanh nghiệp lớn trong nước có năng lực cạnh tranh cao và thu hút vốn đu tư nước ngoài. Chú trọng tích lũy vốn đ tái đu tư mở rộng sản xuất và khai thác tt các ngun vốn vay ưu đãi.

– Huy độnvốn tự có ca các h gia đình, cá nhân tham gia góp vốn trong liên doanh liên kết phát triển làng nghề sản xuất rượu truyền thng.

– Khuyến khích các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, ngoài việc cung cp tín dụng cho các chủ đu tư, chủ động tham gia đu tư cùng doanh nghiệp vào phátrin sản xuất, nhằm nâng cao tính khả thi ca dự án.

– Mở rộng và phát triển mạnh hình thức liên kết kinh tế giữa công nghiệp và nông nghiệp, liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp với người dân tronviệc phát trin vùng nguyên liệu và các cơ sở chế biến trên địa bàn tnh.

– Xây dựng danh mục các dự án gọi vốn đầu tư, cung cấp các thông tin chi tiết về từng dự án và các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tnh cho các nhà đu tư kịp thời, công khai và minh bạch.

– Nhà nước cần hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường, giải phóng mặt bằng, quhoạch vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất (đất và thuế thuê đất).

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *