Giấy phép sản xuất rượu vang

Giấy phép sản xuất rượu vang

Giấy phép sản xuất rượu vang

Giấy phép sản xuất rượu vang, gồm hồ sơ đề nghị cấp giấy sản xuất rượu vang công nghiệp. Và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu vang công nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Giấy phép sản xuất rượu vang

Giấy phép sản xuất rượu vang

Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu vang chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bản liệt kê tên hàng hóa rượu vang kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu. Mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng. Hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu vang chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *