Hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Villagolf – Reserva Tây Âu wine

Hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán.

1.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

1.1.1. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; tổng kết 17 năm thi hành Luật Kế toán (năm 2003) và 5 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; đánh giá, đề xuất kiến nghị, những giải pháp tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc kế toán phù hợp với nền kinh tế thị trường đang trong quá trình hoàn thiện (2016 – 2020).

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung trong hai lĩnh vực kế toán nhà nước và kế toán doanh nghiệp.

1.1.2. Hoàn thiện Chế độ kế toán doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Chuẩn mực kế toán và Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam.

1.1.3. Xây dựng và hoàn thiện Thông tư hướng dẫn kế toán cho các nghiệp vụ và lĩnh vực đặc thù:

(1) Thông tư hướng dẫn kế toán công cụ tài chính phái sinh (2016 – 2018).

(2) Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Tổ chức tín dụng (2016 – 2018).

(3) Thông tư hướng dẫn kế toán cho các lĩnh vực đặc thù Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, các tập đoàn kinh tế,… (2016 – 2018).

(4) Xây dựng Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho mô hình Tổng kế toán Nhà nước ở Việt Nam (2016 – 2020).

1.1.4. Xây dựng Thông tư ban hành các Chuẩn mực kế toán đặc thù (Khai khoáng; Nông nghiệp;…).

1.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

1.2.1. Tổ chức triển khai và đánh giá, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về kiểm toán độc lập (2016 – 2020).

1.2.2. Xây dựng Nghị định quy định về Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (2016 – 2018).

  1. Xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

2.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

Villagolf – Reserva Tây Âu wine

Villagolf – Reserva Tây Âu wine

2.1.1. Xây dựng Thông tư ban hành bổ sung (hoặc cập nhật) các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam (Ban hành các Chuẩn mực còn thiếu so với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế hoặc ban hành các chuẩn mực cập nhật mới). Đánh giá, hoàn thiện theo hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường phát triển, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực đối với các doanh nghiệp hoạt động đặc thù. Kết quả là tạo lập được hệ thống Chuẩn mực kế toán đầy đủ, hoàn thiện, phù hợp với nền kinh tế thị trường phát triển (2016 – 2020).

2.1.2. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam (2016 – 2020).

2.1.3. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Chuẩn mực kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước trên cơ sở hệ thống Chuẩn mực kế toán công quốc tế (Theo nguyên tắc dồn tích) (2016 – 2020) (giai đoạn 2).

2.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

2.2.1. Đánh giá việc áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính (2016-2020).

2.2.2. Tiếp tục cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức đánh giá, hoàn thiện theo hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường hoàn thiện. Kết quả là hệ thống Chuẩn mực kiểm toán đầy đủ, hoàn thiện, phù hợp với nền kinh tế thị trường phát triển.

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *