Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang. Đối với cá nhân, doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán tiêu dùng tại chỗ

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu vang thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, dán tem rượu, ghi nhãn hàng hóa rượu vang theo quy định.

Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra.

Đăng ký sản xuất rượu thủ công với Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.

Không được bán rượu cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp đã ký hợp đồng mua bán để chế biến lại.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang chung:

a) Mua, bán rượu vang có nguồn gốc hợp pháp;

b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân. Và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;

c) Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu vang:

a) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh. Thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang

Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh rượu vang

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.

d) Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh. Của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua. Tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu. Thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng. Của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *