Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

4.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán; tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

 1. a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 2. b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 3. c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

4.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân thông qua việc nâng dần tần suất kiểm tra, tăng số lượng doanh nghiệp được kiểm tra (kể cả kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo vụ việc), hoàn thiện cách thức kiểm tra và tự kiểm tra, hoàn thiện bảng chấm điểm (kể cả hệ thống và kỹ thuật) theo các chuẩn mực kiểm toán mới ban hành và tăng cường xử phạt vi phạm theo Nghị định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập.

 1. a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.
 2. b) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.
 3. c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
 4. Củng cố tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.

Lập Đề án củng cố tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán thành Đơn vị quản lý theo lĩnh vực với chức năng vừa hoạch định chính sách, vừa thực hiện quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

 1. a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
 2. b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 3. c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
 4. Đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong nước trở thành tổ chức tự quản.

Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo hướng tự quản, đảm bảo phát huy tối đa vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc duy trì đạo đức nghề nghiệp và phát triển trình độ chuyên môn cho đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên.

 1. a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
 2. b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 3. c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
 4. Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán Việt Nam:

7.1. Tăng cường mối quan hệ với các nước và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế cũng như trong các nước ASEAN… về kế toán, kiểm toán và làm thành viên của Tổ chức quốc tế, khu vực. Thực hiện các cam kết quốc tế, ASEAN.

 1. a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
 2. b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.
 3. c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

7.2. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam tiến dần đến sự phát triển chung của kế toán, kiểm toán Thế giới, khu vực.

 1. a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
 2. b) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, các Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.
 3. c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *