Thẩm quyền và thủ tục cấp phép

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép cho cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh rượu vang

Thẩm quyền cấp phép

a)Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu vang công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu vang.
b) Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Có quy mô dưới 03 triệu lít/năm. Và Giấy phép bán buôn rượu vang trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu vang thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu vang tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
d) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu vang 

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép

Thẩm quyền và thủ tục cấp phép

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
b) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Giấy phép phân phối rượu vangGiấy phép bán buôn rượu vang.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc. Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

c) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Giấy phép bán lẻ rượu vang và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc. Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *