Tin Tức

Tây Âu Wine

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Nguyên tắc chuyển nhượng vốn đầu tư: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; c) Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Phương thức chuyển nhượng vốn [...]

Xem thêm...

Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp

Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việc sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định chủ trương dự [...]

Xem thêm...
Botalcura Cayao- Icon Wine

Quản lý nợ phải trả

Quản lý nợ phải trả Doanh nghiệp thực hiện quản lý nợ phải trả như sau: a) Xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế quản lý nợ phải trả. Quy chế quản lý nợ phải trả phải quy định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, đối chiếu, xác nhận, thanh toán nợ; b) Theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng nợ; thường xuyên phân loại nợ; xây dựng kế hoạch thanh toán nợ, cân [...]

Xem thêm...

Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định

Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định của doanh nghiệp: a) Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị [...]

Xem thêm...

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; b) Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội. Việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc [...]

Xem thêm...

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ Nguyên tắc xác định vốn điều lệ: a) Không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Căn cứ quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; c) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển của doanh nghiệp, phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp được cấp [...]

Xem thêm...
Tây Âu Wine

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Không thu hút được các nhà đầu tư Việt Nam [...]

Xem thêm...

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ: a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không [...]

Xem thêm...

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây: a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; d) Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động [...]

Xem thêm...
Botalcura Rượu vang Tây Âu

Đại diện chủ sở hữu nhà nước

Đại diện chủ sở hữu nhà nước Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40 của Luật này. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do [...]

Xem thêm...